Disclaimer   |   Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van : MG sales, marketing en communicatie. Adresgegevens: Klein Rome 20, 6681 PB Bemmel
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MG Sales, marketing & Communicatie ( hierna te noemen : MG Sales)  en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes
De door MG Sales gemaakte offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

1 .  MG Sales zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan MG Sales opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven kan worden met betrekking tot het resultaat van de door MG Sales geleverde diensten en prestatie.
2 .  Ten behoeve van een goede uitvoering van de opdracht/overeenkomst heeft MG Sales het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, één en ander voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3 .  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MG Sales aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MG Sales worden verstrekt.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MG Sales zijn verstrekt, heeft MG Sales het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
4 . Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MG Sales de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractduur; uitvoeringstermijn

1 . De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2 . Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MG Sales derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1 . Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2 . Indien door wijziging c.q. aanvulling van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing wordt beïnvloed, zal MG Sales de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3 . Indien door wijziging c.q. aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal MG Sales de opdrachtgever hierover tevoren inlichten en meedelen wat de financiële en/of kwalitatieve consequenties hiervan zijn.

Artikel 6: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
1 . Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt MG Sales zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2 . Alle door MG Sales verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, contacten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MG Sales worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
3 . MG Sales behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Opzegging
1 . Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij anders overeengekomen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.
2 . Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan MG Sales zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MG Sales bevoegd de overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat zij hiervoor schadeplichtig jegens de opdrachtgever wordt.  

Artikel 9: Gebreken; klachttermijnen
1 . Klachten over de door MG Sales verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijke te worden gemeld aan MG Sales.
2 . Indien een klacht gegrond is zal MG Sales de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij zulks de partijen niet zinvol voorkomt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MG Sales slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze voorwaarden.
3 . Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
   
Artikel 10: Honorium   
1 . Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarvan een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
2 . Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, kantoorkosten en kosten van reis en verblijf, tenzij anders overeengekomen.  
3 . Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijk gehanteerde uurtarieven van MG Sales, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4 . Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kantoorkosten en kosten van reis en verblijf.
5 . Bij opdrachten met een looptijd van langer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
6 . Indien MG Sales met de opdrachtgevers een vast honorarium of uurtarief overeenkomt is MG Sales niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bij onvoorziene omstandigheden en stijgingen van de kantoorkosten en kosten van reis en verblijf. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
7 . Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
8 . De opdrachtgever is nimmer bevoegd de door haar aan MG Sales te betalen vergoeding te verrekenen met enige aanspraak die de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verkregen mocht hebben op MG Sales.  

Artikel 11: Betaling

1 . Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar Rabobanknummer: 16.89.83.109 t.n.v. MG Sales te Bemmel.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.  
2 . In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verlichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3 . Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Incassokosten
1 . Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn geldelijke verplichtingen jegens MG Sales, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.  In ieder geval is de opdrachtgever 15% verschuldigd van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,- Indien MG Sales hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
2 . De opdrachtgever is jegens MG Sales de door MG Sales werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zulks in afwijking van de normale forfaitaire proceskostenveroordeling.  Dit geldt alleen indien MG Sales en de opdrachtgever m.b.t. een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.  

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1 . De opdrachtgever staat in voor deugdelijkheid en volledigheid van de aan MG Sales ter beschikking gestelde gegevens. MG Sales is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie als bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze voorwaarden.  
2 . De maximale aansprakelijkheid van MG Sales is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.  
3 . In aanvulling op hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.  
4 . MG Sales is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.  
5 . De hierboven genoemde bepalingen zijn niet van toepassing indien schade zou ontstaan door opzet of grove schuld van MG Sales.
6 . De opdrachtgever is gehouden MG Sales te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle met onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verbandhoudende financiële gevolgen.   

Artikel 14: Overmacht
1 .  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MG Sales zijn toe te rekenen.  Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van MG Sales; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van MG Sales; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MG Sales afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2 . MG Sales heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die verdere nakoming verhindert intreedt nadat MG Sales haar verbintenis had moeten nakomen.  
3 . Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MG Sales opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MG Sales niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4 . Indien MG Sales bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract

Artikel 15: Geschilbepaling
1 . In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschik tussen opdrachtgever en MG Sales, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Arnhem. MG Sales blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.  
2 . Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat MG Sales zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.  

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MG Sales en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden

MG Sales is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreden. MG Sales zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerktreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.